Rien de grand ne se fait sans passion

Een (m/v) ontwikkelingsassistent voor Vlaanderen // Assistant(e) Développement Flandre


Belgique   Een (m/v) ontwikkelingsassistent voor Vlaanderen // Assistant.e Développement Flandre

Wie zijn wij?


MiiMOSA is de leider in crowdfunding gewijd aan landbouw en voeding, met bijna 1.700 begeleide projecten in amper 4 jaar (in Frankrijk en België)!
Ons tweeledig doel: belangrijke financieringsbronnen bieden aan ondernemers in onze sectoren en het grote publiek uitnodigen om actor te worden in zijn voeding door zinvolle projecten te financieren.
Rond MiiMOSA wordt een echt ecosysteem gebouwd. Dit groeiende ecosysteem geeft vorm aan een verantwoordelijke, duurzame en toegewijde financiering om de belangen van de helden van onze voeding te dienen. Het betrekt, op inclusieve wijze, burgers, ondernemingen
en lokale autoriteiten. Onze ambitie is grenzeloos, omdat de belangen van de landbouw- en voedingstransitie aanzienlijk zijn.


Uw opdracht


In het kader van de ontwikkeling van haar activiteit is MiiMOSA op zoek naar een (m/v)
ontwikkelingsassistent voor Vlaanderen. U rapporteert aan de verantwoordelijke voor België
en staat in voor:

 • het implementeren van een prospectieplan voor potentiële projectdragers: landbouwers, ambachtelijke voedingsproducenten, startups enz
 • het begeleiden van projectdragers bij de ontwikkeling en het succes van hun inzameling van giften met als tegenprestatie: opleidingen, telefonische begeleiding (kalibreren van de inzameling, redactiehulp, communicatieplan, tegenprestaties ...)
 • het verlenen van assistentie aan de verantwoordelijke voor België bij het versterken van partnerschappen in de landbouw- en voedingssector door middel van monitoring, prospectie, het leggen van contacten
 • het opstellen, in samenwerking met de Community Manager (gevestigd in Frankrijk), en vertalen in het Nederlands van publicaties op onze sociale netwerken (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Blog)

Deze lijst is niet volledig, creëer zelf uw functie!
 
Uw profiel

 • Universitaire opleiding: MBA, ...
 • Moedertaal: Nederlands. Zeer goed niveau in Frans.
 • Zin voor ondernemerschap en business development
 • Uitstekende relationele en redactionele vaardigheden
 • Uitmuntendheid in het werk, striktheid, zelfstandigheid
 • Belangstelling voor de landbouw- en voedingssector en voor crowdfunding

 
Voorwaarden

 • Aard van de overeenkomst: Stage
 • Begin: ASAP, minimaal 4 maanden
 • Locatie: flexibel

KOM BIJ ONS!
Stuur uw cv en sollicitatiebrief naar laura.krsmanovic@miimosa.com

***

Qui nous sommes ?

MiiMOSA est le leader du financement participatif exclusivement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation, avec près de 1 700 projets accompagnés en seulement 4 ans (France et Belgique) !

Notre double objectif : offrir d'importants relais de financement aux entrepreneurs de nos secteurs et inviter le grand public à devenir acteur de son alimentation en finançant des projets porteurs de sens.

Autour de MiiMOSA, un réel écosystème se construit. Cet écosystème grandissant dessine les contours d'une finance responsable, durable et engagée pour servir les intérêts des héros de notre alimentation. Il implique, de manière inclusive, les citoyens, les entreprises et les collectivités territoriales.

Notre ambition est sans limite, parce que les enjeux liés à la transition agricole et alimentaire sont importants.

Votre mission

Dans le cadre du développement de son activité, MiiMOSA recherche 1 Assistant(e) Développement Flandre. Rattaché(e) à la Responsable Belgique, vous aurez la responsabilité de :

 • Mettre en œuvre un plan de prospection de porteurs de projets potentiels : agriculteurs, artisans alimentaires, startups, etc.
 • Accompagner des porteurs de projets dans l’élaboration et le succès de leur collecte en dons avec contrepartie : formations, accompagnement téléphonique (calibrage de la collecte, aide à la rédaction,, plan de communication, contreparties…)
 • Assister la Responsable Belgique dans le renforcement de partenariats dans le secteur agricole et alimentaire à travers votre veille, prospection, prise de contact
 • En collaboration avec la Community Manager (basée en France), rédiger et traduire des publications en néerlandais sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Blog)

Liste non exhaustive, à vous de créer votre poste !

Votre profil

 • Formation de niveau universitaire : école de commerce...
 • Langue maternelle: néerlandais. Très bon niveau en français.
 • Goût pour l'entrepreneuriat et le business development
 • Excellent relationnel et rédactionnel
 • Excellence dans le travail, rigueur, autonomie
 • Intérêt pour les secteurs de l'agriculture, l’alimentation et le financement participatif.

Conditions

 • Type de contrat : Stage
 • Début : ASAP, 4 mois minimum
 • Lieu : flexible

REJOIGNEZ NOUS !

Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à laura.krsmanovic@miimosa.com